'ازبکستان د ښځو شنډولو پټ پروګرام پیل کړی'

د بي بي سي یوې څېړنې داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښيي په ازبکستان کې د ښځو د شنډولو پټ پروګرام روان دی.

د بي بي سي د مرکزي آسیا خبریال له هغو مېرمنو سره خبرې کړي چې د هغوی له خوښې او آن له خبرتیا پرته شنډې شوې دي.

ډاکتران وايي د ازبکستان د روغتیا وزارت په هر میاشت کې د شنډولو امر ورته کړی وو.