اسپانيا ورک کوچينيان مومي

د اسپانيا حکومت د ارثي ژڼکو يا ډي اېن اې داسې يوه زېرمه جوړوي چې د هغو زرگونو کوچنيانو څرک ولگوي چې د فرانکو د زوراکۍ پرمهال، آن تر ١٩٩٠ لسيزې پورې، له خپلو کورنيو څخه په زور وړل شوې دي.

داسې تور دى چې پر ١٩٤٠ کال د فرانکو د يوه فرمان له لارې، اسپانوي کوچنيان له کورنيو په زور اخيستل کېدل او بيا د مسيحي راهبانو، ډاکټرانو، روغتياپالانو او نورو روغتيايي کارکوونکو له خوا پر نغدو پيسو پلورل کېدل.