فرانسه د دامېنیک ستراوس کان د زبر زنا تورونه سپړي

فرانسوي پلټونکي د ډله ييزې زبرنا هغه تورونه سپړي چې د پيسو د نړيوال صندوق پر پخواني مشر دامېنيک ستراوس کان او دريو نورو کسانو لگېدلي دي.

پر ښاغلي ستراوس کان لا دمخه دا تور چمتو شوى چې دى د هغو کسانو په ډله کې و چې بدلمنې ښځې به يې په جنسي غونډو کې د گډون لپاره وروستلې.