ختيځ کې د ایساف ۳ سرتيری وژل شوي

ایساف وايي د افغانستان په ختيځ کې يې درې سرتيري د يوې چاودنې په ترڅ کې وژل شوي دي.

ايساف وايي د وژل شويو سرتيرو نومونه او هيواد تر هغو نه افشا کوي چې کورنۍ يې خبرې نه شي.