لندن اولمپیک لوبو پر مهال غږیزې وسلې ویشل کيږي

د برتانیا د دفاع وزارت دا تایید کړې چې د لندن اولمپیک لوبو پر مهال به غږیزې وسلې و ویشي.

دغه وسلې له لېرې واټن څخه غږ پورته کوي او په نړیواله کچه د ګڼې ګوڼې د تیت پرک کولو لپاره کارول کیږي.