امريکا کې شلو ناروغانو په خپل ذهن آلي لاس خوځولی

په امريکا دوو تنو ته چې له غاړې ښکته شل شوي، د دې توان ورکړل شوی چې د خپل فکر په کارولو روبوټيک لاس کنټرول کړي.

د احساسونې يوه وړوکې اله چې د دغو ناروغانو په دماغونو کې ايښودل شوې، يوۀ کمپيوټر ته برېښنايی فعاليت استوي، چې د لاس لپاره يې بيا په امرونو اړوي.

يوۀ ناروغ په ۱۵ کلونو کې د لومړی ځل لپاره له مرستې پرته څښاک کړی دی.

د امريکا په بوسټن کې څېړونکي وايي دوی خپل وروستۍ موخې ته نژدې کېږي چې له مخې يې شل شوي لاسونه کار ورکړي، او د ذهن په ځواک کارونې سره په خوځېدو شي.