چین: دوو تبتیانو ځانونه سوځولي

چین ویلي چې دوو تبتیانو د چین تبت په مرکز لاسا کې خپل ځانونه سوځولي دي.

ددوی د سوځولو سبب نه دی په ډاګه شوی.

تبتیان له چین د بېلتون غوښتنه کوي.