دیوالي کېدونکو بانکونو لپاره نوې مقرره ټاکل شوې

اروپایې کمیسیون د دیوالي کېدونکو بانکونو سره د حکومتونو د مقابلې لپاره یوه نوې مقرره ټاکلې چې د څو کلونو په موده کې به اغیز وکړي.

دغه مقرره د هېوادونو تر منځ د نژدې همکاریو غوښتنه کوي او تنظیموونکو ته دا واک ورکوي چې پر ونډه والو فشار راوړي چې د زیانونو مسولیت ومني.

د کورنیو مارکیټونو او خدماتو په برخه کې اروپایي کمیشنر یوه خبري کنفرانس ته ویلي چې د دیوالي کېدونکو بانکونو او عامه پورونو ترمنځ اړیکه باید لېري شي.