لېنکېد اېن د کاروونکو د شفرونو غلا کېدل منلي

د لېنکېد اېن په نوم سوداګریز انترنتي جال منلې چې د کاروونکو ځينې شفرونه یې غلا شوي او دروسیې یوه شرکت ته استول شوي دي.

شرکت هغه لومړني رپوټونه ردوي چې ویل یې شپږ میلونه کاروونکي اغېزمن شوي دي.