په امريکايي هوایي ډګر کې قاچاقچیان نيول شوي

د امریکا د نشه یی توکو ضد اجنټانو د پویرتو ریکو په نړیوال هوایي ډګر کې د عملیاتو په ترڅ کې ۳۳ تنه نیولي دي.

سیلانیانو کتل چې د فدرالي ادارې کسانو د الوتکو کارکوونکي، د کارګو کارګران او نور مشکوک کسان نیول چې د درملو په دوو شرکتونو پورې تړلي وو.