''یوازېتوب د سړي عمر لنډولی شي''

دوه نوې روغتيايي پلټنې ښيي چې يوازيتوب تر ډېرې کچې د سړي عمر لنډولى شي.

په يوه پلټنه کې چې د کاليفورنيا پوهنتون له خوا ترسره شوې تر شپيتو کلو پورته ١٦٠٠ کسان څارل شوي او معلومه شوې هغه کسان چې ځان ورته بېکسه برېښي، د پلټنې په ټوله شپږ کلنه موده کې تر هغو کسانو دوه ځله ډېر چې ځان دغسې نه بولي، له مرگ سره مخامخېدلى شي.