استرالیا پر ۵۰۰ شرکتونو د شین کوریزه غاز تولید مالیه اېښې

استرالیا د څه د پاسه ۵ سوه شرکتونو لپاره د کاربن مالیه وضع کړې چې زیات شین کوریز غازونه تولیدوي.

نوې مالیه به د شین کوریز غاز په هرټن چې چاپېریال ککړوي، ۲۳ ډالره ورکوي.

حکومت وایي دا مالیه یې ځکه لګولې چې د اقلیم د بدلون په برخه کې اقدامات عملي کړي.