د لندن د المپيک په ميدانونو پروازونه بند شوي

په داسې حال کې چې په لندن کې په راتلونکوو دوو اونیو کې د المپیک لوبې پیلیږي، د دغه ښار پرځینو برخو د نه الوت سیمې اعلان شوي دي. په دې کار سره به، د رویل يا سلطنتي هوايي ځواک ته اجازه ورکول شي، چې د هرې الوتکي پروړاندې چې له دغه قانون نه سرغړونه کوي، له مرګونې زور څخه کار واخلي.

د دغه قانون له مخې به، هیڅ الوتکه دا حق ونه لري، چې دلندن په مرکزي برخه او یا هم د دغه ښار په ختیځ کې پر اولمپيک پارک الوتنې وکړي.