لندن اولمپیک کې د کاربندیو خطر شته

د برتانیا د مهاجرت او پاسپورټ د کنترول کارکوونکي د معاشونو او د کارونو د کمولو پر سر د یوې شخړې په لړ کې د لندن د اولمپیک لوبو په درشل کې کاربندي کوي.

اټکل دی چې دا کار به هغو کسانو ته په ځانګړې توګه ستونزې جوړې کړي چې د لوبو لپاره لندن ته په الوتکو کې راځي.