بحریني پوليسو پر لاريونيانو اوښلن ګاز شيندلی

په بحرين کې د بلوا ضد پوليسو د زرگونو وگړو د خپرولو لپاره چې د سياسي لاريونو پر محدودويت يې اعتراض کاوه، اوښلن غاز شيندلى دى.

اعتراضيان پر دې چې حکومت ددغه ټاپويي هېواد په ٢٥ ځايونو کې مظاهرو ته د اجازې له ورکړې ډډه کوي، قهرېدلي دي.

د تېر کال له فبرورۍ راهېسي بحرين، د واکمنې سني سلطنتي کورنۍ خلاف د ډېره کيو شيعيه گانو د اعتراضونو ډگر گرځېدلى دى.