برتانيا دفاع وزارت د خپلو سرتېرو له کورنيو بخښنه غوښتې

د برتانيا د دفاع وزارت په افغانستان کې د وژلو شو هغو شاوخوا ۳۰ برتانوي سرتېرو له کورنيو نه بخښنه غوښتې چې د کورنيو له هوکړې پرته يې د بدن غړي او د ژړنکو نښې طبي او عدلي آزموينو لپاره ساتلي وو.

د برتانيا د دفاع وزارت د يوې وينا پاڼې په ترڅ کې وویل شاهي پوځي پوليسو د دغې تېروتنې له څرگندېدو سره سم گام پورته کړ او د دغه راز کړنې د بيا را منځ ته کېدو د مخنيوي لپاره يې لارې چارې غوره کړې.

د سر تېرو د بدن پاتې شونې د اکسفورد په يوه روغتون او د شاهي پوليسو د ځانگړو پلټنو د څانکې په مرکز کې وموندل شوې.