د ۲۰ صنعتي هېوادو وزيران مسکو کې جرګه دي

د شلو سترو صنعتي هېوادونو د مالیې وزیران د دوېمې ورځې لپاره په مسکو کې غونډه کوي.

تمه ده، چې دوی به د نړیوال اقتصاد د ستونزو په اړه سره خبرې وکړي.

د بي بي سي د اقتصادي چارو خبریال وايي، ډېر وزیران په دوو سترو اقتصادونو امریکا او چین کې پرمختګونو ته په ځیر ګوري.

د دغو چارواکو لپاره یوه اندېښمنوونکې مسله دا ده، چې دوی هڅه کوي، د امریکا له خوا د خپل اقتصاد تحریکولو په موخه د زیاتو نویو پیسو د تولیدولو د تګلارې د بندولو له کبله د شوني زیان کچه کمه کړي.

بله مسله په چین کې د لسیزو دوه عددي ودې وروسته د اقتصادي ودې په پرمختیا کې د کموالي اغېز دی چې دوی به پرې غور وکړي.