د ملاريا ضد واکسين دغه ناروغي کابو کړې

د ملاریا ناروغۍ پر ضد واکسین ورستۍ پایلې ښيي چې په ځانګړې توګه یې په ماشومانو کې د ملاریا ناروغۍ کمې شوې دي.

په هغو څېړنو کې چې د افریقا د اوو هېوادونو په یوولسو مرکزونو کې ترسره شوي د آر ټي ایس ایس واکسین په تنکیو ماشومانو کې د ملاریا پېښې نیمايي ته راښکته کړي دي.

او په په هغو ماشومانو کې چې عمرونه یې د شپږو او ۱۲ کلونو ترمنځ دي د ملاریا ناروغي په لومړي واکسین سره پنځه ویشت سلنه راټیټه شوې.