د امريکا سفير اسپانيا معلوماتو ته ورباله

مادريد کې د امريکا سفير حکومت وربللى چې د امريکا د ملي استخباراتو د ادارې له لورې د ادعا شويو څارگريو په باب د اسپانيا وزيرانو ته معلومات ورکړي.

د اسپانيا رسنۍ وايي چې په يوه مياشت کې د اسپانيا ٦٠ ميليونه تليې فوني خبرې د امريکا له لورې څارل شوې دي.