يو انځور په ۱۴۲ ميليونه ډالره پلورل شوی

د بریتانیا میشي انځورګر فرانسیس باکون یو کښلی انځور په لیلام کې په تر ټولو لوړې بیې وپلورل شو.

د لوسین فروید درې څېړنې انځور د نیویارک په کریستیز کې په ۱۴۲ میلیونه ډالره وپلورل شو.

لیلام کوونکو د اخیستونکي شهرت نه دی په ډاګه کړی.

دغه انځور چې په ۱۹۶۹ کال کې کښل شوی وو وړاندې تر دې هیڅکله هم لیلام ته نه وو وړاندې شوی.