پښتونخوا کالم - د ډاکټر نجيب اتلسم تلين

په دې ليکنه کې ځينې رښتينې او تخنيکي ستونزې وې په همدې دليل له پاڼې ليرې شوې ده، د هغو له خواشينۍ سره مله يوو چې پر لوستو يې خواشيني شوي دي.

ورته مطالب