څومره ژوند به وکړئ؟

د انځور حقوق .

ټوله نړۍ کې ژوند ته هېلې یا امید ډېرېږي.

کوم کسان چې پر ۲۰۱۶ کال زېږېدلي په منځني ډول به له هغو کسانو ډېر عمر یا اوه کاله ډېر ژوند لري، چې چې ۲۵ کاله مخکې زېږېدلي دي.

ساینسپوهانو داسې جدول جوړ کړی چې د خپلو همځولو او هجنسو د عمر منځنی یا اوسط پکې معلومولی شئ.

دغه جدول ته هغه کلونه هم ور زیاتېږي چې فکر کوئ روغ رمټ ژوند به پکې ولرئ.

ژوند ته هیلې د هغو کلونو شمېر دی چې تمه کېږي یو کس پکې ژوند کوي.

دا کلونه په منځني ډول د عمر، جنسیت او هغه هېواد له مخې معلومېږي چې یو څوک پکې استوګن دی.

ژوند ته هیله یا امید ممکن په مختلفو عمرونو کې یو مخ بدل وي، ځکه چې د یو کس د اوسني عمر د کلونو له مخې حسابېږي.

د بېلګې په ډول هغه نجلۍ چې پر ۲۰۱۶ کال په مکسیکو کې زېږېدلې ۷۹ کلنه کېږي.

په دا مهال ژوند ته هیلې د مکسیکو د هغې ښځې لپاره چې پر ۲۰۱۶ کال ۶۵ کلنه ده ۸۴ کاله محاسبه کېږي.

لامل یې دا دی چې دا ښځه ۶۵ کلنۍ ته رسېدلې او هیله ده چې ۲۰ کاله نوره هم ژوندۍ پاتې شي.

څومره به پاتې عمر کې روغ رمټ یاست. دا پوښتنه هم معلولیت ته په پام په دې ډول حسابېږي چې هر کس به پاتې عمر څومره روغ وي.

دا حساب د سلنې له مخې راتلونکي عمر ته د ژوند هیله ښيي.