"خونریزی معده‌ام به اوج رسیده"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"خونریزی معده‌ام به اوج رسیده"

امروز صدها نفر از معترضان به وضعیت آرش صادقی، زندانی سیاسی، در حمایت از او و دیگر زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زده اند، در مقابل زندان اوین در تهران تجمع کردند. این تجمع نتیجه فراخوانی در فضای مجازی بود که از روز قبل آغاز شده بود و هدفش اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی بود. حاضران در تجمع امروز برگه‌هایی با عکس آرش صادقی و همسر زندانیش گلرخ ابراهیمی ایرایی، در دست داشتند. آقای صادقی برای پایان دادن به اعتصاب غذای خود خواهان آزادی همسرش شده است.

محمد امینی گزاش می دهد