چمدان: 'زیر پله خوابگاه دختران تبریز نامزد کردیم'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چمدان: 'زیر پله خوابگاه دختران تبریز نامزد کردیم'

ناصر دستیاری، میهمان برنامه رادیویی چمدان بود