در جامعه و فرهنگ شما عذرخواهی چقدر رایج است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ در جامعه و فرهنگ شما عذرخواهی چقدر رایج است؟

عذرخواهی کردن برای بعضی‌ها و در بعضی از فرهنگ‌ها سخت‌ترین کار است. پذیرش اشتباه و سپس اذعان به آن به نظر عده‌ای نشانه ضعف است، اما از نظر عده‌ای نشانه قدرت و بزرگ منشی فرد است.