گاهشمار فن‌آوری تراریخته در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گاهشمارفناوری تراریخته در ایران

سالهاست در ایران، دولت‌های مختلف در پی گسترش فناوری محصولات تراریخته بودند. هرچند دولت محمود احمدی نژاد مخالف این فناوری بود و دستور توقیف توزیع برنج تراریخته داخلی را داد. با وجود مخالفت و موافقت دولت‌ها ، سالهاست که محصولات تراریخته وارد ایران و در بازار توزیع می‌شوند. شهریار صیامی نگاهی کرده به گاهشمار توسعه فناوری محصولات غذایی تراریخته در ایران.