روز جهانی زن؛ گذر زنان ایران از "تنگه" انقلاب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز جهانی زن؛ گذر زنان ایران از "تنگه" انقلاب

در چنین روزی، هشتم مارس، در اکثر نقاط جهان با برگزاری مراسم، سخنرانی ها و گردهمایی ها از حقوق زنان و لزومی برابریش با مردان سخن گفته می شود. در ایران اما حکایت جور دیگری است. در چهار دهه گذشته گردهمایی های چنین روزی یا مجوز نگرفته یا با دخالت ماموران امنیتی برهم خورده است. سالی که گذشت هم سال پر خبری برای زنان ایران بود. بسیاری می گویند جنبش زنان برابری خواهی زنان ایران و مطالباتشان به مرحله تازه ای رسیده. علی همدانی در گزارشش، به دیروز، امروز و فردای مبارزات برابری خواهانه زنان در ایران پرداخته است.