فشارهای خارجی علیه ایران؛ گفت‌و‌گو ملی و چالش‌های آن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فشارهای خارجی علیه ایران؛ گفت‌و‌گو ملی و چالش‌های آن

در حالی که فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران از طرف آمریکا و متحدانش بیشتر شده و در داخل هم بحران‌های سیاسی و اجتماعی پی در پی پیش می‌آید، بحث گفت‌وگوی ملی میان طیف‌های سیاسی داخل ایران شدت گرفته است. اما به نظر می‌رسد که موانع سختی در راه چنین گفت‌وگویی هست. در این باره گفت‌وگویی داریم. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط