#شما؛ مرگبارترین روز برای خبرنگاران در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ مرگبارترین روز برای خبرنگاران در افغانستان

۱۳ ثور / اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات است. ۳ روز پیش مرگبارترین روز برای خبرنگاران در افغانستان بود. سال‌های قبل هم خبرنگاران در افغانستان هدف حمله‌های مرگبار قرار گرفته‌اند.