روز جهانی آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایرانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز جهانی آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایرانی

٩ خبرنگار دوشنبه در کابل کشته شدند و یکی در خوست. همین دیشب یک فیلمبردار ایرانی در فرانسه در حال گزارش یک تظاهرات، با تیر مشقی پلیس زخمی شد. همزمانی این اتفاق ها با روز جهانی آزادی مطبوعات، یادآور این است که روزنامه نگاری با تهدیدهای جدی روبروست. از قتل روزنامه نگاران، تهدید، اجبار به ترک وطن، برحذرداشن از بازگشت به وطن تا بازجویی، زندان، تعقیب، سانسور، و آزار و اذیت نزدیکان، دوستان و خانواده‌ی آنها. حتی در کشورهایی که مهد آزادی بیان شناخته می شدند، در سالهای اخیر، زبان سیاستمداران نسبت به روزنامه نگاران تندتر و تندتر شده. خبرهای دروغین، دوغ و دوشاب را درهم کرده و سر آخر خبررسانی را قصه‌ای کرده پر غصه. در رده‌بندی جهانی، ایران در پایین جدول آزادی مطبوعات قرار می گیرد. مریم افشنگ در گزارشش، نگاهی کوتاه انداخته، به بخشی از تهدیدها و فشارها بر روزنامه نگاران ایران.