نمایشگاه آثار مشتری هلال، هنرمند افغان-آلمانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه آثار مشتری هلال، هنرمند افغان-آلمانی

نوگرایی در میان هنرمندان افغان در سالهای اخیر رونق بیشتری گرفته، خصوصا هنرمندانی که در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند. مشتری هلال یک هنرمند افغان-آلمانی است که سعی کرده جزئیات زندگی یک خانواده افغان را با محور قرار دادن شخص خود به گونه‌ای نو تصویرگری کند. ناجیه غلامی در آلمان به دیدار این هنرمند رفته است.