کاوش باستان‌شناسی در سرزم تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاوش باستان‌شناسی در سرزم تاجیکستان

تاجیکستان تا دو سال دیگر ۵۵۰۰ سالگی مجتمَع باستانی سَرَزم را جشن خواهد گرفت. این یادگاری تاریخی و فرهنگی یکی از مهم‌ترین اماکن قدیمی تاجیکستان است که در سال ۲۰۱۰ به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. بازیافت‌های باستان‌شناسی حاکی از آن است که سَرَزم یادگاری از تمدن پنج و نیم هزارساله کشاورزی، شهرنشینی و هنرمندی در آسیای میانه‌ است. خبرنگارمان سهراب ضیا به دیدن این مکان باستانی رفته.

موضوعات مرتبط