چرا جنگ ایران و عراق تا این حد به درازا کشید؟

Image caption پرگار

سی سال پیش در چنین روزهایی آیت الله خمینی قطعنامه ی ۵۹۸ سازمان ملل را پذیرفت و کمی پس از آن جنگ ایران و عراق خاتمه یافت. ولی چرا این جنگ خانمان سوز تا این حد به درازا کشید؟ علی مزروعی و حسین باستانی از دو دیدگاه متفاوت به این پرسش پاسخ می دهند.