دومین صنعت بزرگ ایران، گرفتار تحریم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دومین صنعت بزرگ ایران، گرفتار تحریم

بحران صنایع خودروسازی ایران و قطعه‌سازان ناشی از تحریم آمریکا علیه ایران در گفتگو با یک قطعه‌ساز، یک واردکننده و دو کارشناس اقتصادی و مالی.