#شما؛ چرا احزاب راست افراطی در اروپا قدرت بیشتری یافته‌اند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ چرا احزاب راست افراطی در اروپا قدرت بیشتری یافته‌اند؟

با ظهور "حزب راست افراطی دمکرات‌های سوئد"، دو ستون اصلی قدرت این کشور قادر به تشکیل دولت نشدند. در بعضی کشورهای اروپایی دیگر هم احزاب راست افراطی قدرت بیشتری یافته‌اند.

موضوعات مرتبط