در زندان‌های ایران چه می‌گذرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در زندان‌های ایران چه می‌گذرد؟

روایت شماری از زندانیان از وضعیت چند زندان ایران حکایت از نقض گسترده حقوق زندانیان دارد. زندانیانی که از وضعیت وخیم بهداشتی می‌گویند، کوتاهی کادر پزشکی و درمانی و رسیدگی نشدن به شکایت‌ها. فایل صوتی یکی از زندانی‌هایی که از وضعیتی غیر قابل تحمل، شکایت دارد در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته. در همین حال شماری از زنان درویش زندانی در نامه‌ای به رئیس زندان قرچک، خواستار رعایت قانون تفکیک جرایم شدند. اگرچه رئیس قوه قضائیه می‌گوید که زندان هتل نیست، ولی مشاهدات زندانیان و روایت‌های بستگان آنها از وضعتی دشوار و ناقض حقوق اولیه انسانی حکایت دارد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.