ایرانیان بعد از انقلاب مرفه‌تر شده‌اند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایرانیان بعد از انقلاب مرفه‌تر شده‌اند؟

۴۰ سال پس از انقلاب ۵۷، انقلابی که مبارزه با فاصله طبقاتی شعارش بود، ایران با مشکلات معیشتی جدی دسته و پنجه نرم می‌کند. ایرانیان وضعیت معیشت خود را با پیش از انقلاب مقایسه می‌کنند، و به باور بخشی از آنها مردم در نظام سابق زندگی مرفه‌تری داشته‌اند. پاسخ دشوار است اما بعضی آمارها و داده‌های اقتصادی امکان این مقایسه را فراهم می‌کند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.