#شما؛ شما چقدر کتاب‌ الکترونیک و صوتی مطالعه می‌کنید؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ شما چقدر کتاب‌ الکترونیک و صوتی مطالعه می‌کنید؟

نظرها درباره انتشار الکترونیکی کتاب‌ها و همچنین تهیه کتاب‌های صوتی متفاوت است. این صنعت در ایران طی سال‌های اخیر مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است.

موضوعات مرتبط