سانسور صحنه‌های معاشقه در تلویزیون تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سانسور صحنه‌های معاشقه در تلویزیون تاجیکستان

در شبکه‌های دولتی تلویزیون تاجیکستان نمایش صحنه‌های بوس‌وکنار، عشقی و برهنگی زنان و مردان ممنوع شده."تاجیک‌فیلم" مؤسسه مسئول دوبله‌ها هم گفته که از فیلم‌های ساخته سینماگران تاجیک و فیلم‌های دوبله‌شده خارجی چنین صحنه‌هایی حذف خواهد شد. مسئولان، هدف از این کار را جلوگیری از گسترش فرهنگ بیگانه خوانده‌اند. در گذشته، پوشش اسلامی زنان و ریش دراز مردان تاجیک هم، نشانه‌هایی از فرهنگ بیگانه معرفی می‌شد. سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط