کارزار استرداد آثار هنری آفریقا از موزه‌های اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارزار استرداد آثار هنری آفریقا از موزه‌های اروپا

اگر می خواهید از آثار هنری آفریقا بازدید کنید، احتمالا بهتر است از این قاره خارج شوید. بر اساس گزارشی تازه ۹۰ درصد از میراث هنری آفریقا شامل آنچه در دوران استعمار غارت شده در موزه‌های کشورهای اروپایی نگهداری می‌شوند. بر اساس توصیه‌های این گزارش این آثار هنری باید به آفریقا بازگردد. گزارش از فرگل کین.

موضوعات مرتبط