راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان باز شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان باز شد

حکومت وحدت ملی افغانستان بعد از دو سال فهرست اعضای کمیسیون های انتخاباتی را اعلام کرده و به این ترتیب راه را برای برگزاری انتخابات پارلمان در کشور هموار کرده است . بعد از انتخابات جنجالی دو سال پیش اصلاحات در نهادهای انتخاباتی افغانستان از تعهدات اصلی رهبران حکومت بوده است. گزارش ارشاد هنریار از کابل را ببینید.