زندگی پنهان: جامعه دگرباشان جنسی افغانستان؛ زینب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی پنهان: جامعه دگرباشان جنسی افغانستان؛ زینب

زینب ۱۹ ساله است و با خانوادهاش زندگی می کند. ولی والدین و خواهر و برادرانش از تمایلات جنسی او بیخبرند.

زینب می گوید سالها گرفت تا او جرئت کند و این راز را به اولین شریک زندگیاش بگوید.