زندگی پنهان: جامعه دگرباشان جنسی افغانستان؛ داوود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی پنهان: جامعه دگرباشان جنسی افغانستان؛ داوود

داوود در سن ۱۸ سالگی متوجه شد که همجنسگراست. با این همه با دختری نامزد شد.

او میگوید:"این وصلت بدون موافقت من صورت گرفت. می خواستم آن را به هم بزنم، چون نسبت به جنس مخالف هیچ احساس و علاقهای نداشتم."