زندگی پنهان: جامعه دگرباشان جنسی افغانستان؛ شمیلا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی پنهان: جامعه دگرباشان جنسی افغانستان؛ شمیلا

شمیلا ۲۴ ساله که ترانسجندر است و پسر متولد شده بود، میگوید همیشه "کارهای دخترانه" را دوست داشته و در دوران کودکی با دختران بازی می کرده و به عروسک علاقه داشته است.

ولی امروزه به عنوان یک فرد بالغ باید این گرایش خود را از خانواده پنهان کند.