یک روز با زنانی که در مزار شریف در مزارع  کار می‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک روز با زنانی که در مزار شریف در مزارع کار می‌کنند

در افغانستان، مردان عمدتا کارگران روزمزد هستند اما به تازگی گروهی از زنان در شهر مزارشریف هم برای یافتن کار به جاده میایند. آنها در مزارع کار میکنند و دستمزدشان کمتر از مردان است. عنايت شهير يك روز با این زنان همراه شد.