جنبش روشنایی چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنبش روشنایی چیست؟

در نزدیک به یک سال گذشته، در افغانستان، گروهی اعتراضی زیر عنوان " جنبش روشنایی" به میان آمده است. این گروه چگونه به میان آمد؟ اهداف آن چیست؟ و کی‌ها در رهبری این گروه قرار دارند؟