استقبال رییس جمهور افغانستان از شربت گل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استقبال رییس جمهوری افغانستان از شربت گل

رییس جمهوری افغانستان از شربت گل، زن افغانی که چاپ عکسش در کودکی بر روی جلد مجله نشنال جئوگرافیک او را به شهرت جهانی رساند، در کابل استقبال کرد. شربت گل به اتهام حمل کارت جعلی هویت پاکستانی در پاکستان زندانی شده بود.

اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد.