یک سال حبس زنان در افغانستان معادل دو سال حبس مردان محسوب می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک سال حبس زنان در افغانستان معادل دو سال حبس مردان محسوب می‌شود

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان گفته که دستگاه قضایی کشور یک سال حبس برای یک زن را مساوی با دو سال حبس برای مردان حساب خواهد کرد. او گفته که بعد از این امکانات بیشتری برای زنان زندانی در نظر خواهد گرفت. آقای غنی در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در کابل صحبت می‌کرد. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می‌دهد