جشنواره بادبادک بازی برای ترویج برابری جنسیتی و مبارزه با فقر در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشنواره بادبادک بازی برای ترویج برابری جنسیتی و مبارزه با فقر در افغانستان

در کابل، برای ترویج برابری جنسیتی و مبارزه با فقر، جشنواره بادبادک‌بازی برگزار شده. زنان و مردان افغان، آسمان تپه وزیر اکبر خان پایتخت را، با بادبادک یا آنطور که در افغانستان نامیده می شود، «کاغذپران» رنگین کرده اند. خبرنگار ما تاج‌الدین سروش گزارش می‌دهد.