مردم و اقتصاد افغانستان از وام مسکن بهره می‌برند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردم و اقتصاد افغانستان از وام مسکن بهره می‌برند؟

حکومت افغانستان تصمیم گرفته، برای خرید خانه به شهروندان وام بدهد. وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان اعلام کرده که با همکاری بانک مرکزی و بانک ملی تا دو ماه دیگر زمینه دریافت وام بلندمدت برای خرید خانه را برای مردم فراهم می‌کند. سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی گفته همه می توانند از بانک ملی وام دریافت کنند. اما این تنها سودش برای خریداران نیست.

آنطور که خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده می‌گوید این طرح می‌تواند به کل اقتصاد افغانستان جان ببخشد. این گزارش را ببینید.